Skip to content

Disclaimer

Als eigenaar, maar ook mijn leverancier(s), werken met grote nauwkeurigheid aan het onderhoud van mijn websites. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen.

YouDog aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.

Voor vragen en opmerkingen over de inhoud van de website kun je contact opnemen via YouDog@mail.com